പ്രശസ്ത കവി എം.എൻ പാലൂർ അന്തരിച്ചു.

കേന്ദ്ര, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകളും ആശാൻ സാഹിത്യ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശസ്ത കവി എം. എൻ പാലൂർ അന്തരിച്ചു. “കഥയില്ലാത്തവന്റെ കഥ” ആത്മകഥയാണ്.

കൊൽക്കത്ത കൈരളി സമാജത്തിന്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ.

< 2019 >
May
 • 05

  09:00 -13:00
  2019.05.05
  S M Nagar Saastha Samithy
  S M Nagar Govt. Housing Estate, P O Sarkarpool, Kolkata – 700143 (Near 13A Bus stand)

  Kairali Youth Fest 2019

  Audition 2

  Date: 5th  May, 2019

  Venue: S M Nagar Saastha Samithy

  Address: S M Nagar Govt. Housing Estate, P O Sarkarpool, Kolkata –        700143 (Near 13A Bus stand)

  Time: 9 AM onwards

  Reporting Time for Contestants: 8.30 AM

   

Follow Us on Facebook