അക്ഷരപ്പൂക്കളം

വാക്ക്

മനസ്സിലൊരു നനവുള്ള വാക്ക്
കുഴിച്ചിടണം.

ആ വാക്കിനൊരു പേരിടുന്നതിൻ മുൻപ്
അതിനെ മുളക്കാനനുവദിക്കണം.

അതിന്മേൽ മുളക്കുന്നൊരു
വാക്കിനും പേരിടരുത്.

പേരില്ലാത്ത വാക്കുകൾ കൊണ്ടൊരു
മരം തീർക്കണം

ഇലയിൽനിന്നും, ശിഖരത്തിൽനിന്നും വേരുകൾ മുളക്കുന്നൊരു മരം

ഓരോ വേരിലും പേരില്ലാത്ത വാക്കുകളുടെ വിത്തുകൾ നിറയ്ക്കണം

ഒടുവിൽ മുളച്ച വാക്കുകൾ കൊണ്ടൊരു
കാട് തീർക്കണം
പുഴ തീർക്കണം

ഒരു കാടിനും പേരിടരുത്
ഒരു പുഴക്കും പേരിടരുത്

അതിനീ വാക്കുകൾ പോരാതെ വരും. !

0

ദീപു മാമ്പള്ളി

deepumampally@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 1 =