അക്ഷരപ്പൂക്കളം

പൂക്കാലത്തിനരികെ….

നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ വാക്കുകളൊക്കെ പരിണമിച്ച് പൂവുകളായിപോയിട്ടുണ്ടാവും…
മേഘങ്ങൾ നമുക്കിടയിൽ ഇറങ്ങിവരും…
നീ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ
കാൽക്കീഴിലെ മണ്ണിന് ജീവനുണ്ടാകും
മഴ പുതിയൊരു പാട്ട് പാടി തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവും…
ഇലകൾ നമ്മളെയോർത്ത് ശബ്ദമുണ്ടാക്കില്ല…
എനിക്കുറപ്പാണ്
നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴേക്കും
ഞാനൊരു പുഴുവായിരിക്കും
മറക്കണ്ട…മഞ്ഞ നിറമായിരിക്കും
നീ അടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും
ഉടലിൽ നിന്ന് ചിറകുകൾ മുളച്ചേക്കാം
ചിറകിന്റെ നിറം…!
ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല
നിനക്കതിനെപ്പറ്റി ഇനി
സ്വപ്നം കാണാല്ലോ…
നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ
ഉറപ്പായും നീയൊരു പാട്ടു പാടണം
പൂവുകളെ എനിക്കത്രയ്ക്കിഷ്ടമാണ്…

0

Sooraj Valpady

soorajvlpy@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 3 =